Find Property:

Spôsob financovania

Predrezervácia

V prvom rade si vyhliadnite apartmán v GRÉB PARKU a dohodnite si pred-rezerváciu, aby vám niekto Váš vyhliadnutý apartmán neobsadil skôr ako si ho záväzne rezervujete. Pred-rezervácia trvá 3 kalendárne dni, tak príliš neváhajte!

Rezervačná zmluva

Ak ste rozhodnutý vybraným apartmánom, podpíšeme spolu Zmluvu o rezervácii. Pri podpise uhradíte rezervačný poplatok vo výške 5000,- Eur s DPH, pričom táto suma sa započíta do celkovej kúpnej ceny apartmánu.

Zmluva o budúcej zmluve a prvá splátka

Po vydaní právoplatného stavebného povolenia a podpísaní Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, je potrebné do 14 dní zaplatiť prvú splátku kúpnej ceny vo výške 30 % s DPH z celkovej kúpnej ceny apartmánu zníženú o už zaplatený rezervačný poplatok.

Druhá splátka

Pri dokončení výstavby podlažia hrubej stavby konkrétneho apartmánu je splatná druhá splátka vo výške 20% s DPH z celkovej kúpnej ceny apartmánu.

Tretia splátka

Po dokončení celkovej hrubej stavby a zapísaní apartmánov na list vlastníctva bude splatná tretia splátka vo výške 20% s DPH z celkovej kúpnej ceny apartmánu.

Zmluva o prevode vlastníctva a štvrtá splátka

Posledná splátka vo výške 30 % s DPH najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia budúceho predávajúceho o nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a zároveň od predloženia listu vlastníctva so zapísanými skolaudovanými apartmánmi.

Viac informácií o projekte vám poskytne

Ing. Peter ŠALAJKA

+421 907 559 201 / salajka@realitykamzik.sk